REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GEREON
Z dnia 23 lipca 2017

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną W ramach sklepu internetowego Gereon Sp. z o.o. adres: 30-203 Kraków, ul. Lelewela 5 | nip 677 10 13 624
  4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod gereon.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  zawarta pomiędzy Gereon Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   

 2. Postanowienia ogólne
  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem gereon.pl.
  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy 0 świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem gereon.pl, prowadzony jest przez Gereon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lelewela 5.
  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta W ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych W ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: i
  a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i Cookies, lub
  b) Fire Fox w wersji 3 lub Google Chrome.
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gereon Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gereon.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  3.1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego anonimowo lub po rejestracji.
  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  3.4. Gereon Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gereon Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Gereon Sp. z o.o..
  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gereon Sp. z o.o..
  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Gereon Sp. z o.o.,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową gereon.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty raz informacje dostępne na stronie.
  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu potwierdzenia wyboru sposobu płatności - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,
  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Przejdź dalej".
  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gereon Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

 5. Dostawa
  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

   

 6. Ceny i metody płatności
  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na konto bankowe,
  b) płatnością w systemie przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań | Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  c) gotówką przy odbiorze.
   

 7. Uprawnienia do odstąpienia od umowy
  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Gereon Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie.
  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   

 8. Reklamacje dotyczące Towarów
  8.1. Gereon Sp. z o.o.  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wydawnictwo@gereon.pl. Gereon Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  8.3. Gereon Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  9.1. Gereon Sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości Zgłoszone przez Klientów.
  9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gereon Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres wydawnictwo@gereon.pl.
  9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  9.5. Gereon Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

 10. Postanowienia końcowe
  10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gereon Sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gereon Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.